0 212 659 55 93
Uzman diyetisyen Serkan Tutar sonbaharda sağlıklı kalmak için önerilerde bulundu.
 
YEŞİL ÇAY: Sağ­lık­lı içe­cek­ler içe­ri­sin­de en iyi­ler­den olan ye­şil çay, özel­lik­le bu dö­nem­de  gün­de iki ku­pa tü­ke­ti­le­bi­lir. Hem me­ta­bo­liz­ma­nı­zın hız­lan­ma­sı­nı hem ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zin da­ha güç­lü ol­ma­sı­nı sağ­lar.
 
MELİSA ÇAYI: An­ti­sep­tik özel­li­ği olan me­li­sa ça­yı­nın ba­har ay­la­rın­da dü­zen­siz uy­ku prob­le­mi olan ki­şi­ler ta­ra­fın­dan tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği bi­lin­mek­te­dir. Gün­de bir ku­pa ye­ter­li­dir. Ay­rı­ca haz­mı ko­lay­laş­tı­ran, mi­de­yi ra­hat­la­tan ve gaz sı­kın­tı­sı çek­me­ni­zi en­gel­le­yen me­li­sa ça­yı si­zi kı­şa da ha­zır­lar.
 
IHLAMUR:  Ba­har ay­la­rın­da baş ağ­rı­sı çe­ken bi­rey­ler için bi­re­bir olan ıh­la­mur, mi­de sal­gı­sı­nı azal­ta­rak be­sin­le­rin haz­mı­nı da ko­lay­laş­tır­mak­ta­dır. Gün içe­ri­sin­de 1-2 ku­pa ıh­la­mur tü­ket­me­li­si­niz.
 
PAPATYA: Gaz gi­de­ri­ci et­ki­si olan pa­pat­ya ça­yı, özel­lik­le mi­de ağ­rı­sı ve sin­di­rim sı­kın­tı­sı çe­ken bi­rey­le­rin tü­ket­me­si ge­re­ken bir içe­cek­tir. Ba­har yor­gun­lu­ğu ve dü­zen­siz ya­şam ne­de­ni ile ka­bız­lık sı­kın­tı­sı çe­ken bi­rey­lerin gün­de bir ku­pa pa­pat­ya ça­yı iç­me­si ge­rek­mek­te­dir.

KAYNAK : Samanyolu Haber
Naturel Gınger World 9\'u Bİr Arada Form Çayı
17.50 TL
Naturel Gınger World 9\'u Bİr Arada Form Çayı


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.